word classes : English to Farsi Dictionary

Word of the Day

Misknow

بي اطلا ع بودن از، بد شناختن ، نفهميدن.